Gegevensbescherming

  1. Door bestelling van de producten via de webshop verstrekt de consument/koper alle door hem/haar ingevulde persoonsgegevens aan SunnyTent BV; dat wil zeggen informatie die direct tot de persoon te herleiden is zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enzovoort. De persoonsgegevens zullen worden opgenomen in het klantenbestand van SunnyTent BV, zodat de consument/koper geïnformeerd kan worden over aanbiedingen en/of aandachtspunten voor het gebruik van de door de consument/koper bij SunnyTent BV gekochte producten. Indien de consument/koper dit niet wenst kan dit kenbaar worden gemaakt door het sturen van een e-mail naar info@sunnytent.com.
  2. SunnyTent BV zal te allen tijde de privacyregels (inzake het beschermen van de persoonlijke gegevens van consumenten) naleven met in achtname van de wettelijke normen.
  3. SunnyTent BV bewaart de verkregen gegevens op een afgeschermde IT-omgeving. Ofschoon de afscherming hiervan zo veel mogelijk wordt nagestreefd, is een 100% afscherming/veiligheid niet te garanderen.
  4. SunnyTent bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks aan hem worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan hem worden verstrekt.
  5. De consument/koper geeft hierbij toestemming aan SunnyTent BV de verkregen informatie/persoonsgegevens te mogen gebruiken voor marketing- en/of service doeleinden. Deze toestemming kan te allen tijde weer ingetrokken worden door het sturen van een e-mail naar info@sunnytent.com.
  6. E-mailadressen en overige persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Uitzondering hierop vormen de gegevens die worden verstrekt aan pakketbezorgdiensten, ten behoeve van het bezorgen van de door consument/koper bij SunnyTent BV gekochte producten, inclusief daarbij passende communicatie (tussen bezorgdienst en consument).
  7. Persoonsgegevens van de consument/koper kunnen worden vrijgegeven indien hiertoe een verplichting bestaat op grond van wettelijke bepalingen, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit.
  8. Indien de consument/koper klachten en/of vragen heeft aangaande de bescherming en het gebruik van de persoonsgegevens als hiervoor bedoeld, kan de consument/koper zich richten tot klantenservice@sunnytent.com. SunnyTent BV zal de klachten en/of vragen binnen 72 uur in behandeling nemen en daarover communiceren met de consument/koper.
  9. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke Informatie, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. Vertrouwelijke informatie omvat alle informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij is verstrekt.